WORKS

kubota_ozu_photo1
kubota_ozu_photo2

中九州クボタ大津サービスセンター
大津営業所

丘に建つ
農機具修理工場は
農家の庭がモチーフ

kubota_ozu_photo3
kubota_ozu_photo4
kubota_ozu_photo5